Beboerlisten og Velfærdslisten går sammen om at hjælpe unge på kontanthjælp

Netop sendt til borgmester Claus Omann Jensen (Venstre):

Beboerlisten og Velfærdslisten anmoder om, at byrådet behandler nedenstående forslag på sit møde den 17. februar.

På baggrund af  skrivelse fra kontorchef Jens Erik Zebis, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, af 3. februar 2014, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal ske fornyet visitation, ”hvis der sker væsentlige ændringer i den unges forhold, eller hvis der fremkommer nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen”, beslutter byrådet:

1) at der hurtigst muligt og senest i løbet af indeværende måned foretages en grundig revisitation af alle “uddannelsesparate” og “åbenlyst uddannelsesparate” uddannelseshjælpsmodtagere, da der i den oprindelige visitation ikke var taget højde for de retningslinier, der er udsendt i skrivelse af 3. februar 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og som forventes at få retsvirkning fra 17. februar i form af en ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17580).

2) at der i medfør af Retsikkerhedslovens §4 indgår en samtale med borgeren – uanset forhistorie – i grundlaget for revisitationen og fremtidige visitationer.

3) at beslutning om placering i visitationsgruppe sker ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation i medfør af Retssikkerhedslovens § 6.

4) at Jobcentret i medfør af Retssikkerhedslovens § 6 i skal bruge flere ressourcer på den første visitation (senest syv dage efter den unges første henvendelse), så unge, der ifølge den endelige visitation (senest tre måneder efter første henvendelse) er aktivitetsparate, så vidt muligt visiteres som sådan allerede i forbindelse med første visitation.

5) at der i den samlede vurdering af borgerens situation indgår:

– motivation i forhold til uddannelse

– social baggrund

– faglighed

– helbred

6) at revisitationen og fremtidige visitationer alene foretages af socialfagligt uddannet personale og i samråd med uddannede uddannelsesvejledere fra UU Randers.

7) at der ansættes ekstraordinært socialfagligt personale til at foretage vurderingen, hvis det er nødvendigt for at nå revisitationen inden for ovenfor nævnte tidsfrist.

8) at da de foretagne vurderinger er ugyldige, er tilbageholdelsen af aktivitetstillægget ikke lovmedholdeligt, hvorfor tillægget skal efterbetales de unge, der er erklæret åbenlyst uddannelsesparate eller uddannelsesparate, og fremover udbetales, til der foreligger gyldig visitering.

9) at byrådet bevilliger flere ressourcer til Udviklingshuset på Jobcentret svarende til den vækst i antallet af aktivitetsparate, revisiteringen fører til, så flere aktivitetsparate ikke betyder højere sagsstammer og dermed mindre tid til den enkelte aktivitetsparates sagsbehandling.

10) at alle uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i medfør af Retsikkerhedslovens § 5 oplyses om mulighederne for at få hjælp i henhold til kapitel 10, herunder især §81, §81a, 82, §82a og §85, samt – i overgangsperioden – §34 i Lov om aktiv socialpolitik. Desuden oplyses de om Randers Kommunes takst for, hvad der vurderes at være et rimeligt rådighedsbeløb efter afholdelse af nødvendige, faste udgifter (senest politisk vedtaget på Socialudvalgets møde den 21. april 2010).

11) at socialudvalget hurtigst muligt skal vedtage en ny, tidssvarende takst for, hvad der vurderes at være et rimeligt rådighedsbeløb efter afholdelse af nødvendige, faste udgifter.

12) at socialudvalget løbende skal følge op på og diskutere, om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år er god nok, herunder om byrådet ifølge udvalgets vurdering har afsat tilstrækkelige ressourcer til indsatsen.

 

Endvidere anmoder vi om, at Randers Kommunes notat af 27. januar 2014 om konsekvenser af kontanthjælpsreformen vedlægges sagen som bilag (se http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1753524)

Yderligere info: 

Kasper Fuhr Christensen, formand for socialudvalget, Velfærdslisten, 30342692, kfc@randers.dk

Kim Kristensen, byrådsmedlem, Beboerlisten, 27211722, kim.kristensen@randers.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *