Velfærdslisten: Dokumentation for lovbrud

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen, Statsforvaltningen og pressen)

Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk 1, 1. pkt., anmoder Velfærdslisten hermed om, at nedenstående optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

Vi finder, at det af 10. oktober 2014 offentliggjorte materiale om den lukkede proces, der mundede ud i forslaget til ny skolestruktur, dokumenterer, at vi gang på gang er blevet fejlinformeret, når vi har spurgt ind til processen.

Allerede 5. april gjorde Kasper Fuhr Christensen byrådet, forvaltningen og borgmesteren (se bilag 1) opmærksom på Statsforvaltningens udtalelse af 6. april 2011 om Aarhus Kommunes udarbejdelse af nedskæringsoplæg alene til brug for en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer (se bilag 5), hvoraf det blandt andet fremgår:

“Det må dog efter statsforvaltningens opfattelse antages, at kommunens administration i sin forberedelse af og rådgivning om politiske beslutninger skal betjene det samlede byråd og de organer, byrådet har oprettet med lovhjemmel, f.eks. magistraten og udvalgene. Beslutningsforberedelse og rådgivning må skulle ske med henblik på, at alle de ansvarsbærende medlemmer af byrådet skal have ligeligt og fornødent grundlag for at træffe eller virke for de beslutninger, de politisk ønsker. Forvaltningens indsats må efter statsforvaltningens opfattelse ikke prioriteres på en sådan måde, at forslag fra bestemte af byrådets medlemmer af partipolitiske årsager får særlig gunstig eller ugunstig forberedelse i forvaltningen.

Det vil dermed efter statsforvaltningens opfattelse ikke være lovligt, at borgmesteren stiller forvaltningens bistand til rådighed for andre end kommunens styrende organer, f.eks. for bestemte partigrupper.

Det vil efter statsforvaltningens opfattelse heller ikke lovligt kunne besluttes af byrådets flertal, at forvaltningen skal bistå andre end kommunens styrende organer, bortset fra den sekretærbistand, der efter loven eller byrådets beslutning måtte blive stillet til rådighed for byrådets medlemmer.

Statsforvaltningen finder altså, at det var lovstridigt, når kommunens administration i denne sag blev anvendt til at udarbejde et materiale til særligt brug for forligspartiernes grupper i byrådet.” (s. 11-12)

“Statsforvaltningen finder ikke, at byrådet lovligt har kunnet beslutte, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i administrationens arbejde på denne måde og dermed give denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer. Det må antages, at byrådet efter styrelseslovens § 17, stk. 7, er forpligtet til at indrette sin administration sådan, at den fagligt er i stand til at give de politiske organer en tilstrækkelig teknisk-faglig rådgivning. Sikringen af byrådets be- slutningsgrundlags ”politiske relevans” må antages at henhøre under borgmesteren som forvaltningens daglige ledelse, i næste omgang under magistraten som det for budgetforslaget ansvarlige organ. Den politiske behandling eller forbehandling må henhøre under byrådet eller dets ved forholdstalsvalg sammensatte organer.” (s. 12-13) 

Af forvaltningens notat af 19. maj 2014 (se bilag 2) fremgår:

“Der er dermed ikke – som i tilsynssagen – tale om, at der er tilrettelagt en særlig administrativ proces, hvorefter nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer, inddrages i administrationens arbejde, hvorefter denne kreds har en særlig indflydelse på et administrativt udarbejdet materiale.” (s. 2)

“Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hvor forvaltningen har udarbejdet en eller flere modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet med henblik på politisk behandling, vil et sådant materiale blive forelagt hele byrådet på sædvanlig vis.” (s. 2)

Af forvaltningens notat af 15. juli 2014 (se bilag 3), som et flertal i byrådet 1. september vedtager som svar til Statsforvaltningen, fremgår:

“Forvaltningen har ikke i den forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet.” (s. 1)

“I sagen havde forvaltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. Statsforvaltningen finder, at det ikke var lovligt, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i administrationens arbejde på denne måde og dermed give denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer. (s. 2)

“Det bemærkes indledningsvis, at nærværende sag adskiller sig væsentligt fra den nævnte tilsynssag. I tilsynssagen havde byrådet som nævnt tilrettelagt en proces, hvor administrationens forslag til udmøntning af budgetreduktioner skulle forelægges en på forhånd defineret del af byrådet (budgetforligspartierne) uden at den resterende del af byrådet havde samme mulighed. Dette fandt tilsynet ulovligt. I sagen havde forvaltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. I nærværende sag har forskellige partigrupper derimod på eget initiativ drøftet mulige konsekvenser for udmøntning af forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. I den forbindelse er forvaltningen anmodet om teknisk og mundtligt at give sine foreløbige bemærkninger på mulige konsekvenser for udmøntning af de forskellige scenarier. Forvaltningen har ikke i den forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller fysisk udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet.” (s. 3)

“Der er dermed ikke – som i tilsynssagen – tale om, at der er tilrettelagt en særlig administrativ proces, hvorefter nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer, inddrages i administrationens arbejde, hvorefter denne kreds har en særlig indflydelse på et administrativt udarbejdet materiale. Det er således som nævnt  slet ikke udarbejdet et sådan materiale fra administrationens side.” (s. 3)

Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hvor forvaltningen har udarbejdet en eller flere modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet med henblik på politisk behandling, vil et sådant materiale blive forelagt hele byrådet på sædvanlig vis.” (s. 4)

Af Lars Keld Hansens invitation af 8. august (se bilag 4) fremgår:

“Forslaget er udarbejdet af Børn og Skoleforvaltningen på baggrund af tilkendegivelser fra politiske drøftelser blandt 26 byrådsmedlemmer.”

Af det af 10. oktober offentliggjorte materiale fremgår:

Tidsplan i slides fra 27. juni  (bilag 6)

Af tidsplanen fremgår, at der den 18. juni 2014 blev holdt afsluttende møde i forhandlergruppen, hvor høringsmaterialet og kommunikationsplan blev gennemgået. Ligeledes lægges der op til et møde i forhandlergruppen forud for offentliggørelsen af høringsmaterialet. Tidsplanen er identisk med den, der fremgår af materialet offentliggjort under overskriften “Plancher skolestruktur rev” (https://bornogunge5-16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=183840).

Tidsplan i slides fra 12. maj og 26. maj (bilag 7 og 8)

Af tidsplanerne fremgår, at det på dette tidspunkt var tænkt sådan, at strukturoplægget skulle behandles i den politiske styregruppe, før det blev behandlet i børn- og skoleudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Efter høringsperiodens udløb skulle strukturoplægget igen først behandles i den politiske styregruppe, før det kunne behandles i børn- og skoleudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

På den baggrund finder vi, at det til fulde er dokumenteret, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer, kaldet forligskredsen, ved en særlig proces er blevet inddraget i forvaltningens arbejde, således denne kreds har haft en særlig indflydelse på det materiale, der senere er blevet sendt til behandling i byrådet og dets efter forholdstal valgte organer.

Idet byrådet i sit svar til Statsforvaltningen netop forholder sig til Statsforvaltningens udtalelse af af 6. april 2011 om Aarhus Kommunes udarbejdelse af nedskæringsoplæg alene til brug for en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer, og Kasper Fuhr Christensen allerede 5. april gjorde borgmester, byråd og forvaltning opmærksomme på omtalte udtalelse, har såvel forvaltningen som byrådsflertallet været opmærksomme på det lovstridige i at inddrage en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer i forvaltningens arbejde, således denne kreds gives en særlig indflydelse på det materiale, der senere skal behandles af byrådet eller dets efter forholdstal valgte organer.

Vi finder, at forvaltningens svar af 19. maj 2014 er vildledende, idet andet fremhævede citat i ovenstående er i modstrid med forvaltningens faktiske plan på daværende tidspunkt, jf. tidsplanerne af 12. maj og 26. maj, idet man på daværende tidspunkt påtænker en politisk forbehandling i den politiske styregruppe, hvormed der antageligvis henvises til forhandlergruppen.

Endnu mere bekymrende: Vi finder også, at byrådets svar til Statsforvaltningen (bilag 3) er vildledende, idet ovenfor fremhævede citat fra side 1 er i modstrid med tidsplanen af 27. juni, hvoraf det fremgår, at høringsmaterialet, der stort set er sammenligneligt med et beslutningsoplæg, er blevet forelagt forligskredsen, før det blev sendt til behandling i børn- og skoleudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Således strider ovenfor fremhævede citat fra side 4 også med tidsplanen af 27. juni, idet det fremgår af sidstnævnte, at høringsmaterialet den 18. juni (sammenligneligt med beslutningsoplæg) blev forelagt nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer.

Tidsplanerne, det ovenfor fremhævede citat fra Lars Keld Hansens invitation samt de løbende ændringer i det af 10. oktober offentliggjorte materiale dokumenterer, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer har været inddraget i administrationens arbejde, hvormed denne kreds har haft en særlig indflydelse på det udarbejdede materiale, og at der i denne proces er sket en politisk forbehandling af administrationens beslutningsoplæg, idet høringsmaterialet allerede før sommerferien (18. juni) blev forelagt forligskredsen.

Vi mener derfor, at forvaltningen og byrådsflertallet har vidst, at den proces, der har mundet ud i forslaget til ny skolestruktur, var lovstridig.

Velfærdslisten anmoder derfor borgmesteren om at besvare flg. spørgsmål:

  1. 1) Hvordan vil borgmesteren, idet ovenstående tages i betragtning, argumentere for, at den lukkede proces, der førte til forslaget om skole- og klasselukninger, ikke indebar, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer, kaldet forligskredsen, ved en særlig proces blev inddraget i forvaltningens arbejde, således denne kreds har fået en særlig indflydelse på det materiale, der senere blev behandlet af byrådet og dets efter forholdstal valgte organer?
  2. 2) Såfremt borgmesteren ikke er enig i påstanden i spørgsmål 1, bedes han redegøre for, hvad der i processen skulle have været anderledes, hvis den skulle have indebåret, at en politisk afgrænset kreds af kreds af byrådets medlemmer, kaldet forligskredsen, ved en særlig proces blev inddraget i forvaltningens arbejde, således denne kreds havde fået en særlig indflydelse på det materiale, der senere blev behandlet af byrådet og dets efter forholdstal valgte organer.
  3. 3) Borgmesteren bedes kommentere ovenfor fremførte vurderinger.

Spørgsmålene bedes besvaret skriftligt og enkeltvist.

Flg. bilag bedes vedlagt:

Bilag 1: Kasper Fuhr Christensens mail af 5. april

Bilag 2: Forvaltningens notat af 19. maj

Bilag 3: Forvaltningens notat af 15. juli

Bilag 4: Lars Keld Hansens invitation af 8. august

Bilag 5: Statsforvaltningens udtalelse af 6. april 2011 om Aarhus Kommunes udarbejdelse af nedskæringsoplæg alene til brug for en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer

Bilag 6: Tidsplan i slides fra 27. juni

Bilag 7: Tids- og procesplan i slides fra 26. maj

Bilag 8: Tids- og procesplan i slides fra 12. maj

Yderligere info: Kasper Fuhr Christensen, 30342692, kfc@randers.dk

 

Sendt onsdag den 15. oktober kl. 9.51.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *